Glemt å ta medisinene

24.04.2023Versjon 2.5

Glemt å ta medisinene? 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Hos voksne som har glemt å ta dosen med epilepsimedisiner anbefales det å ta denne dosen så raskt som mulig, også der dette betyr å ta den sammen med neste dose. Individuelle hensyn tas av den enkelte
  • Hos barn som har glemt morgendosen og oppdager dette før lunsj, foreslår vi de tar dosen straks. Kveldsdose tas til vanlig tid. Dersom de oppdager det etter lunsj, foreslår vi at de tar ordinær kveldsdose. Hos barn som har glemt kveldsdose og oppdager dette neste dag, gi ordinær morgendose
  • Hensikten er å sørge for et så jevnt inntak av legemidler som mulig

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

For at antiepileptika skal virke anfallsbeskyttende er det viktig at serumkonsentrasjonen holdes så konstant som mulig. Nærmest alle som må ta medisiner over tid har erfart at de fra tid til annen glemmer å ta en medisindose. Hva gjør man da?

 

Famakokinetiske simulasjonsstudier av valproat, lamotrigin og karbamazepin tyder på at det å ta dobbel dose etter en uteglemt dose er en akseptabel måte å komme tilbake i steady state konsentrasjonen - uten særlig risiko for toksiske effekter hos voksne1. Fordi barn har høyere dose per kg enn voksne, kan dobbel dose gi risiko for toksiske symptomer. Vi anbefaler derfor hos barn å fortsette med vanlig dosering etter en uteglemt dose.

 

Ved AEDs med svært lang halveringstid, slik som fenobarbital, zonisamid og perampanel, vil en uteglemt dose ha lite å si for serumkonsentrasjonen, og her kan man også hos voksne velge ikke å ta dobbel dose2.

 

Referanser 

1. Chen C, Wright J, Gidal B et al. Assessing impact of real-world dosing irregulaities with lamotrigine extended-release and immidiate-release formulations by pharmacokinetic simulation. Ther Drug Monit 2013; 35: 188-93.
2. Reiter L, Nakken KO. Råd ved glemt epilepsimedisin. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1732.