Absenser

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av absenser hos barn 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Til barn med absenser anbefaler vi etosuksimid* eller valproat som førstevalg
  • Som annetvalg anbefaler vi lamotrigin
  • Dersom barnet har tonisk-kloniske anfall i tillegg til absenser, anbefaler vi valproat eller en kombinasjon av valproat + etosuksimid eller valproat + lamotrigin
  • Levetiracetam, topiramat, klobazam*, klonazepam eller zonisamid kan også forsøkes

 

Anbefaling: Sterk.

Dokumentasjon: Høy/middels kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Hos barn med absenser finnes det én studie med høyt evidensnivå1 og syv studier med lavere evidensnivå2. På bakgrunn av disse studiene, andre retningslinjer2345, oppsummeringer67, og vår kliniske erfaring anbefaler vi etosuksimid eller valproat som førstevalg. Som annetvalg anbefaler vi lamotrigin eller en kombinasjon av valproat + etosuximid, valproat + lamotrigin (NB: interaksjon) eller lamotrigin + etosuksimid.

 

Fordi etosuksimid, i motsetning til valproat, ikke gir beskyttelse mot tonisk-kloniske anfall (GTK), vil valproat være et naturlig førstevalg hos pasienter som har både absenser og tonisk-kloniske anfall, noe som ofte er tilfellet ved juvenil absenseepilepsi. Etosuksimid* er ikke registert i Norge, men kan fås på registeringsfritak og kan dekkes etter blåreseptordningen etter søknad.

 

Depotpreparater av valproat bør brukes. Hvert korn i Orfiril Long er ca 3 mg, og man kan derfor telle korn og dosere lavere enn selve kapselstørrelsen. Etter pubertet må man være klar over valproatets økte risiko for teratogene og endokrine effekter, og andre alternativer bør vurderes.

 

Dersom de foreslåtte behandlingene feiler, kan klobazam*, klonazepam, levetiracetam, topiramat, zonisamid eller ketogen diett forsøkes.

 

Hos barn med absenser bør man unngå natriumkanalblokkerende antiepileptika av typen karbamazepin, okskarbazepin og fenytoin og GABAerge antiepileptika av typen vigabatrin, tiagabin og gabapentin, som alle kan forverre absensene89101112.

 

Praktisk:

* Etosuksimid er ikke registert i Norge. En godt begrunnet søknad må foreligge dersom det er gitt som første preparat og det kan være vanskelig å få dekket dette som første preparat. Det påligger da legen som skriver det ut et spesielt ansvar.

 

Behandling med etosuksimid og valproat må følges opp mhp. på avvik i hematologi og leverfunksjonsprøver.

Referanser 

1. Glauser TA, Cnaan A, Shinnar S et al. Childhood Absence Epilepsy Study Group. Ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine in childhood absence epilepsy. N Engl J Med 2010; 362: 790-9.
2. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
3. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137: The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
4. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, I: Treatment of new-onset epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 401-9.
5. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, II: Treatment of refractory epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 410-23.
6. Beydoun A, D‘Souza J. Treatment of idiopathic generalized epilepsy - a review of the evidence. Expert Opin Pharmacother 2012; 13: 1283-98.
7. Posner E. Absence seizures in children. BMJ Clin Evid 2013; 2013: pii: 0317
8. Guerrini R, Belmonte A, Genton P. Antiepileptic drug-induced worsening of seizures in children. Epilepsia. 1998; 39 (Suppl 3): S2-10.
9. Perucca E, Gram L, Avanzini G et al. Antiepileptic drugs as a cause of worsening seizures. Epilepsia 1998; 39: 5-17.
10. Genton P. When antiepileptic drugs aggravate epilepsy. Brain Dev 2000; 22: 75-80.
11. Gayatri NA, Livingston JH. Aggravation of epilepsy by anti-epileptic drugs. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 394-8.
12. Nakken KO, Johannessen SI. Anfallsforverring forårsaket av antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2052-5.