Ketogen diett

24.04.2023Versjon 1.5

Anbefaling og innledning 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Barn og ungdom som ikke oppnår anfallskontroll med legemidler kan henvises til spesialisthelsetjenesten for vurdering av behandling med ketogen diett

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

 

Barn og ungdom med farmakoresistent epilepsi bør henvises til pediater med spesialkompetanse på epilepsi med tanke på vurdering av ketogen diett som en behandlingsmulighet123. I en konsensusrapport fra 2009 anbefales at ketogen diettbehandling bør vurderes etter forsøk med 2-3 relevante antiepileptika uten oppnådd anfallskontroll4.

 

Ketogen diett er førstevalget ved de metabolske sykdommene GLUT1-mangel (glukose tansportprotein type1-mangel) og PDH-mangel (pyruvatdehydrogenasemangel)45. Hos disse pasientene bør dietten gis så snart diagnosen er stilt.

 

I Norge har Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) landsfunksjon for behandling med ketogen diett hos pasienter med terapiresistent epilepsi. Her finnes diett-team bestående av lege, sykepleier(e) og klinisk ernæringsfysiolog med kunnskap om og erfaring med ketogen diett. Andre faggrupper trekkes inn ved behov.

 

Ketogene dietter har høyt innhold av fett og lavt innhold av karbohydrater. På en slik diett vil kroppen produsere ketoner. Hvorfor dietten virker anfallsdempende vet vi ikke sikkert, og det har vært lansert en rekke hypoteser. Det at ketogen diett er effektivt ved ulike anfallstyper impliserer at det er flere mekanismer involvert67.

 

Den klassiske ketogene dietten har vært benyttet som behandling mot epilepsi i snart 100 år. Den modifiserte ketogene dietten er utviklet etter 2000-tallet89. Ketogen diett er i dag et etablert behandlingsalternativ for barn med behandlingsresistent epilepsi110.

Hvem bør tilbys ketogen diett? 

Det er vist at barn med GLUT1-mangel, pyruvat dehydrogenasemangel, Doose syndrom, Rett syndrom, Dravet syndrom, West syndrom og Tuberøs sklerose kan ha nytte av dietten4. Også hos pasienter med Lennox-Gastaut syndrom eller annen intraktabel epilepsi bør diettbehandling vurderes111213.

 

Ketogen diett har vært forsøkt hos pasienter med suprarefraktær status epilepticus, men resultatene må tolkes med varsomhet fordi studiene har vært små og retrospektive141516171819. Barn med terapiresistent epilepsi som får sondeernæring er godt egnet for diettbehandling7. Ketogen diett kan også forsøkes hos voksne med farmakoresistent epilepsi, men her er dokumentasjonen foreløpig svak420.

Effekt 

Effekten er like god som ved et av de nye antiepileptika1.

 

De fleste kliniske studier av ketogen diett er utført på barn. Det er gjennomført to randomiserte kontrollerte studier der man sammenlignet diett med adekvat medisinsk behandling2122.

 

Enkelte små studier hos voksne har vist svakere effekt enn hos barn; rundt 30 % fikk > 50 % anfallsreduksjon, og 5-10 % > 90 % reduksjon20. Effekten er sammenlignbar med den man kan se ved utprøving av nye antiepileptiske legemidler1. Bedringen kan komme relativt raskt, som oftest i løpet av 2-4 uker7, men vi har også erfaringer med at det kan ta flere måneder før man oppnår full effekt.

Kontraindikasjoner 

Absolutte kontraindikasjoner er primær karnitinmangel, karnitin palmitoyltransferase-1-eller 2-mangel, karnitin translokasemangel, ß-oksidasjonsdefekter og puruvat karboksylasemangel og porfyri. Relative kontraindikasjoner er dårlig evne til å opprettholde nødvendig ernæring, og foreldre eller nærpersoner uten evne til å følge opp behandlingen. Før oppstart med ketogen diett må pasienten være screenet for defekter i fettsyretransport og oksidasjon, samt andre medfødte metabolske sykdommer47.

Ketogen diett kombinert med annen antiepileptisk behandling 

Ketogen diett kan kombineres med alle antiepileptika4. Dersom pasienten bruker en karbonanhydrasehemmer (for eksempel topiramat eller zonisamid) er det en økt risiko for acidose. Hos disse må bikarbonat følges. Enkelte rapporter tilsier at kombinasjonen av ketogen diett og vagusnervestimulering kan være gunstig47.

Bivirkninger 

Ketogen diett tåles vanligvis godt. Noen opplever imdlertid bivirkinger. Vanligst er gastrointestinale plager som kvalme, diaré, forstoppelse og/eller magesmerter1. Også acidose, dyslipidemi, veksthemming, osteopeni, karnitinmangel, vitamin- og mineralmangel og nyresten er rapportert17232425.

Praktisk informasjon 

Mer informasjon om gjennomføring av ketogen diett finnes på Oslo Universitetssykehus‘ nettsider:

Ketogen diett på Oslo universitetssykehus‘ nettsider

Referanser 

1. Levy RG, Cooper PN, Giri P. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012 (3).
2. Excellence NIfHaC. The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care (update). (clinical guideline 137). NICE guidance [Internet]. 2012. Available from: http://guidance.nice.org.uk/CG137.
3. Nunes VD. Diagnosis and management of the epilepsies in adults and children: summary of updated NICE guidance (vol 344, e281, 2012). British Medical Journal. 2012;344.
4. Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Amark PE, Ballaban-Gil KR, Bergqvist AG, Blackford R, et al. Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet: Recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia. 2009;50(2):304-17.
5. Lee PR, Kossoff EH. Dietary treatments for epilepsy: management guidelines for the general practitioner. Epilepsy Behav. 2011;21(2):115-21.
6. Stafstrom CE, Vining EP, Rho JM. Ketogenic Diet. In: Engel Jj, Pedley TA, editors. Epilepsy A comprehensive textbook 2ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008. p. 1377-85.
7. Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Rho JM. Ketogenic diets: an update for child neurologists. JChild Neurol. 2009;24(8):979-88.
8. Kossoff EH, Krauss GL, McGrogan JR, Freeman JM. Efficacy of the Atkins diet as therapy for intractable epilepsy. Neurology. 2003;61(12):1789-91.
9. Kossoff EH, McGrogan JR, Bluml RM, Pillas DJ, Rubenstein JE, Vining EP. A modified Atkins diet is effective for the treatment of intractable pediatric epilepsy. Epilepsia. 2006 2/2006;47(2):421-4.
10. Nakken KO, Ljøstad U, Mygland Å. Farmakoresistent epilepsi. NEL - nevrologiske prosedyrer [Internet]. 2013 8/8/2014.
11. Caraballo RH, Fortini S, Fresler S, Armeno M, Ariela A, Cresta A, et al. Ketogenic diet in patients with Lennox-Gastaut syndrome. Seizure. 2014;23(9):751-5.
12. Cross JH. The ketogenic diet in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome. DevMedChild Neurol. 2012;54(5):394-5.
13. Kossoff EH, Shields WD. Nonpharmacologic care for patients with Lennox-Gastaut syndrome: ketogenic diets and vagus nerve stimulation. Epilepsia. 2014;55 Suppl 4:29-33.
14. Caraballo RH, Flesler S, Armeno M, Fortini S, Agustinho A, Mestre G, et al. Ketogenic diet in pediatric patients with refractory focal status epilepticus. Epilepsy Res. 2014 Dec;108(10):1912-6. PubMed PMID: 25454503. Epub 2014/12/03. eng.
15. Nabbout R, Mazzuca M, Hubert P, Peudennier S, Allaire C, Flurin V, et al. Efficacy of ketogenic diet in severe refractory status epilepticus initiating fever induced refractory epileptic encephalopathy in school age children (FIRES). Epilepsia. 2010;51(10):2033-7.
16. O‘Connor SE, Richardson C, Trescher WH, Byler DL, Sather JD, Michael EH, et al. The ketogenic diet for the treatment of pediatric status epilepticus. PediatrNeurol. 2014;50(1):101-3.
17. Thakur KT, Probasco JC, Hocker SE, Roehl K, Henry B, Kossoff EH, et al. Ketogenic diet for adults in super-refractory status epilepticus. Neurology. 2014;82(8):665-70.
18. National Guideline Clearinghouse N. Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) [Internet]. 10/24/14 AD. Available from: http://www.guideline.gov/content.aspx?id=37274.
19. Taubøll E, Ljøstad U, Mygland Å. Veileder i akuttnevrologi; Super-refraktær konvulsiv status epileticus. NEL - nevrologiske prosedyrer [Internet]. 2013 8/8/2014. Available from: http://nevro.legehandboka.no/epilepsi/super-refrakter-status-epilepticus-39271.html.
20. Klein P, Tyrlikova I, Mathews GC. Dietary treatment in adults with refractory epilepsy: a review. Neurology. 2014 11/18/2014;83(21):1978-85.
21. Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH, Lawson MS, Edwards N, Fitzsimmons G, et al. The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2008;7(6):500-6. PubMed PMID: 374.
22. Sharma S, Sankhyan N, Gulati S, Agarwala A. Use of the modified Atkins diet for treatment of refractory childhood epilepsy: a randomized controlled trial. Epilepsia. 2013 Mar;54(3):481-6. PubMed PMID: 23294191. Epub 2013/01/09. eng.
23. Furth SL, Casey JC, Pyzik PL, Neu AM, Docimo SG, Vining EP, et al. Risk factors for urolithiasis in children on the ketogenic diet. Pediatric nephrology (Berlin, Germany). 2000 Nov;15(1-2):125-8. PubMed PMID: 11095028. Epub 2000/11/30. eng.
24. Sampath A, Kossoff EH, Furth SL, Pyzik PL, Vining EP. Kidney stones and the ketogenic diet: risk factors and prevention. JChild Neurol. 2007;22(4):375-8.
25. Kwiterovich PO, Jr., Vining EP, Pyzik P, Skolasky R, Jr., Freeman JM. Effect of a high-fat ketogenic diet on plasma levels of lipids, lipoproteins, and apolipoproteins in children. Jama. 2003 Aug 20;290(7):912-20. PubMed PMID: 12928468. Epub 2003/08/21. eng.