Innledning

24.04.2023Versjon 2.2

Innledning 

Fordi kvinner med epilepsi har noen kjønnsspesifikke problemstillinger, har man utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi. Disse ble sist ble revidert i 2018. Redaktør og kontaktperson er Line Sveberg, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus HF. E-post: line.sveberg@ous-hf.no.

 

Her omtales kun korte introduksjoner og konkrete anbefalinger fra disse retingslinjene, med unntak av kapittelet om graviditet som erfaringsmessig reiser flest spørsmål. For mer detaljert informasjon henvises til1, ev. også til2.