Vurdering av rehabiliteringsbehov

24.04.2023Versjon 1.2

Vurdering av rehabiliteringsbehov 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Personer med epilepsi bør tidlig i behandlingsforløpet få vurdert sitt individuelle rehabiliteringsbehov
  • Det bør vurderes om personen har:
    • andre helse- eller epilepsirelaterte utfordringer enn epileptiske anfall
    • behov for sosial, psykososial og/eller medisinsk rehabilitering

 

Anbefaling: Sterk

Dokumentasjon: Middels kvalitet. Klinisk erfaring og brukerinnspill

 

Epilepsi er en diagnose som kan få svært ulike konsekvenser. Selv om mange ikke har behov for annet enn medisinsk behandling, rapporterer en stor andel av pasientgruppen at de har andre Tilleggsutfordringer utover det å ha anfall1. Dette vil ofte føre med seg et behov for rehabilitering av ulik art. Lovverket er tydelig; både kommunene og de regionale helseforetakene har ansvar for å tilby nødvendig utredning og oppfølging ved behov for rehabilitering. Dette gjelder både sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering234567.

 

Det er viktig at behandler er oppmerksom på de utfordringer som kan oppstå i kjølvannet av å få epilepsi. Det bør derfor alltid gjøres en individuell vurdering og stilles spørsmål om hvordan pasienten mestrer hverdagen. Opplever pasienten f.eks. bivirkninger eller endringer i hukommelse, humør eller psyke? Har pasienten behov for hjelp fra kommunen eller annen behandling eller spesialisert rehabilitering?

 

Det er avgjørende at vurdering av tilleggsutfordringer gjøres tidlig i behandlingsforløpet slik at vanskene ikke sementeres. Hva som er mulig å oppnå har ofte sammenheng med hvorvidt behovet for rehabilitering blir identifisert og tiltak satt inn på et tidlig tidspunkt5. Samtidig er det viktig at behandlere gjør seg kjent med hvilke muligheter og rehabiliteringstilbud som finnes ved de aktuelle utfordringene.