Skifte til generiske legemidler

24.04.2023Versjon 1.2

Skifte til generiske legemidler 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Ved all farmakologisk epilepsibehandling foreslår vi at man er svært restriktiv med bytte fra originalpreparater til generika

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Forsvarligheten av å skifte fra originalpreparatet til et generikum har vært mye diskutert i fagmiljøet de siste årene1. En systematisk oversikt over randomiserte studier på dette feltet konkluderte med at det ikke var evidens for at et slikt skifte ga tap av anfallskontroll23. Resultatene må imidlertid tolkes med forsiktighet ettersom det i flere av studiene var få pasienter og kort oppfølgingstid.

 

Som legemiddelgruppe har antiepileptika relativt smale terapetiske vinduer, og små endringer i medikamentkonsentrasjonen i blodet kan hos noen få store konsekvenser i form av gjennombruddsanfall eller bivirkninger. I Norge har derfor Statens legemiddelverk innført at det skal være begrenset generisk bytte for antiepileptika brukt mot epilepsi. Ved apotekene kan man derfor ikke foreta slike bytter uten først å kontakte behandlende lege samt orientere pasienten4.

 

For enkelte pasienter har vi erfaring for at slike bytter kan være uheldig.

Referanser 

1. Gidal BE, Tomson T. Debate: substitution of generic drugs in epilepsy: is there cause for concern? Epilepsia 2008; 49(Suppl 9): S56-62.
2. Kesselheim AS, Stedman MR, Bubrick EJ et al. Seizure outcome following the use of generic versus brand name antiepileptic drugs: a systematic review and meta-analysis. Drugs 2010; 70: 605-21.
3. Yamada M, Welty TE. Generic substitution of antiepileptic drugs: a systematic review of prospective and retrospective studies. Ann Pharmacother 2011; 45: 1406-15.
4. Byttelisten Legemiddelverket (http://legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/medisinbytte_i_apotek/Om%20byttelisten/Sider/default.aspx)