Tonisk-kloniske anfall

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av tonisk-kloniske anfall hos barn 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Som førstevalg anbefaler vi valproat eller lamotrigin
  • Som annetvalg foreslår vi levetiracetam eller topiramat
  • Også klobazam*, klonazepam eller zonisamid kan forsøkes
  • Dersom de tonisk-kloniske anfallene starter fokalt, anbefaler vi okskarbazepin, karbamazepin eller lamotrigin

 

Anbefaling: Sterk.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Det finnes 14 studier av effekt og tolerabilitet av legemidler hos barn med generaliserte tonisk-kloniske anfall. Alle studiene har lavere evidensnivå. I mange av studiene har man dessuten ikke skilt mellom primærgeneraliserte tonisk-kloniske anfall og tonisk-kloniske anfall som starter fokalt. De legemidler som er undersøkt er klobazam, fenobarbital, fenytoin, topiramat, valproat, okskarbazepin1. Det ble i 2006 gjort en oppsummering av den evidens som finnes på dette feltet2, og det har ikke kommet ny evidens siden. Vi anbefaler valproat eller lamotrigin som førstevalg, med levetiracetam eller topiramat som annetvalg12345678910.

 

Okskarbazepin og karbamzepin, som hovedsakelig brukes ved fokale anfall med eller uten utvikling til generaliserte tonisk-kloniske anfall, er også vist å ha effekt ved primærgeneraliserte tonisk-kloniske anfall. Disse legemidlene kan imidlertid forverre andre generaliserte anfallstyper og bør derfor unngås hvis pasienten også har myoklonier, absenser, toniske eller atoniske anfall.

 

Fenobarbital eller fenytoin kan i noen tilfeller være aktuelle, men fenytoin bør ikke brukes dersom barnet også har myoklonier eller absenser.

 

*Ikke registrert i Norge

 

Praktisk

Valproat må brukes med forsiktighet hos små barn (spesielt under 4 år) med ukjent epilepsietiologi pga risiko for leverpåvirkning ved metabolske sykdommer. Hos barn med encefalopati av ukjent årsak bør en POLG-prøve vurderes før valproat startes.

 

Hos barn som får valproat bør man holde øye med hematologi og leverfunksjonsprøver pga risiko for påvirkning av benmarg og lever. Ammoniakk kan også være aktuelt å måle ved mistanke om valproat-assosiert encefalopati.

Etter pubertet må risiko for teratogenisitet vurderes ved bruk av valproat.

Referanser 

1. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
2. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2006; 47: 1094-120.
3. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137:The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
4. SIGN=Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A national clinical guideline 81, 2005: (www.sign.ac.uk/)
5. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, I: Treatment of new-onset epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 401-9.
6. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, II: Treatment of refractory epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 410-23.
7. Wheless JW, Clarke DF, Arzimanoglou A et al. Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion, 2007. Epileptic Dis 2007; 9: 353-412.
8. Appleton RE, Freeman A, Cross JH. Diagnosis and management of the epilepsies in children: a summary of the partial update of the 2012 NICE epilepsy guideline. Arch Dis Child 2012; 97: 1073-6.
9. Maguire M, Marson AG, Ramaratnam S. Epilepsy (generalised). BMJ clin evid. 2012; 2012. pii: 1201
10. Beydoun A, D‘Souza J. Treatment of idiopathic generalized epilepsy - a review of the evidence. Expert Opin Pharmacother. 2012; 13: 1283-98.