Hormonelle forstyrrelser

24.04.2023Versjon 1.3

Hormonelle forstyrrelser 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi anbefaler å unngå valproat til yngre kvinner i fertil alder, spesielt hos dem med overvekt og menstruasjonsforstyrrelser

 

Anbefaling: Sterk.

Dokumentasjon: Middels kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Kvinner med epilepsi har oftere menstruasjonsforstyrrelser enn andre, vanligvis i form av uregelmessig menstruasjon, anovulatoriske sykler eller økt forekomst av polycystiske ovarier. Det er flere årsaker til dette. Både epilepsien i seg selv og bruk av antiepileptika kan påvirke hormonbalansen. Videre vil psykososiale problemer knyttet til det å leve med epilepsi indirekte kunne gi menstruasjonsforstyrrelser1.

 

Flere antiepileptika kan ha endokrine effekter. Spesielt kan valproat gi økt forekomst av polycystiske ovarier, menstruasjonsforstyrrelser og hyperandrogenisme2.

 

Ved valg av antiepileptikum til yngre fertile kvinner må man som ellers ta hensyn til preparatenes egenskaper (dokumentert effekt ved pasientens epilepsitype, bivirkningsprofil og farmakokinetiske egenskaper) og kvinnens egne preferanser. Man bør være forsiktig med å gi valproat til yngre kvinner i fertil alder, spesielt ved samtidig overvekt og menstruasjonsforstyrrelser. Dette rådet styrkes ytterligere av kunnskapen om fosterskadelige effekter av valproat, jf. senere.

 

Hvis man ut fra en totalvurdering likevel velger å gi kvinnene valproat, anbefaler vi å spørre om ev. fertilitetsproblemer og menstruasjonsforstyrrelser samt høyde og vekt før oppstart av behandlingen. Oppstår det under valproatbehandling en vektøkning ( >3-4 kg), menstruasjonsforstyrrelser eller et fertilitetsproblem, anbefaler vi en endokrinologisk screening (måling av testosteron, østrogen, FSH, LH, insulin og SHBG på dag 4-7 i menstruasjonssyklus) og ev. henvisning til gynekolog, inkludert vaginal ultralyd av ovariene2.

Referanser 

1. Taubøll E, Sveberg L, Svalheim S. Interactions between hormones and epilepsy. Seizure 2015; 28: 3-11
2. Svalheim S, Sveberg L, Mochol M et al. Interactions between antiepileptic drugs and hormones. Seizure 2015; 28: 12-7