Tilpasset opplæring

24.04.2023Versjon 1.2

Tilpasset opplæring 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Personer med epilepsi skal ha informasjon om helsetilstand og helsehjelp som er:
    • tilpasset deres individuelle forutsetninger som alder, modenhet og erfaring, kultur og språkbakgrunn
    • tilpasset den enkeltes epilepsi, livsfase og øvrig helsetilstand

 

Anbefaling: Sterk

Dokumentasjon: Høy kvalitet. Klinisk erfaring

 

Det stilles krav til at informasjonen som gis skal være tilpasset både alder, modenhet og erfaringer12. Noen pasientgrupper vil ha særlige behov for tilpasset opplæring. Det kan være barn og ungdom med epilepsi, personer med redusert evne til å ivareta sine interesser, samt personer fra minoritetskulturer og/eller personer med manglende norskkunnskaper13. Avhengig av epilepsiens kompleksitet og den livsfasen man er i, vil den enkelte ha behov for å tilegne seg ulik form for kunnskap14. Dette kommer også frem gjennom innspill fra pasientgruppen. Det understrekes at helsepersonell så langt det er mulig skal sikre at pasienten har forstått innholdet og betydningen av den opplæringen som gis2. For å sikre forståelse, bør informasjonen gjentas ved ulike anledninger. Å få informasjonen sammen med pårørende vil også ha positiv betydning for mange. Fordi epileptiske hjernefunksjonsforstyrrelser kan påvirke konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse, vil behovet for repetisjon være sentralt1567.

Referanser 

1. SIGN=Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A national clinical guideline 143: Diagnosis and management of epilepsy in adults. 2015.
3. Lewis SA, Noyes J, Mackereth S. Knowledge and information needs of young people with epilepsy and their parents: Mixed-method systematic review. BMC Pediatrics. 2010; 10: 103.
4. NICE=National Institute for Clinical Excellence ( England and Wales). Clinical guideline 137: The epilepsies: The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. 2012.
5. Elger CE, Helmstaedther C, Kurthen M. Chronic epilepsy and cognition. The Lancet Neurology 2004; 3: 663- 72.
6. Helde G, Bovim G, Brathen G et al. A structured, nurse-led intervention program improves quality of life in patients with epilepsy: a randomized, controlled trial. Epilepsy Behav 2005; 7: 451-7.
7. Sundhetsstyrelsen Center for evaluering og medisinsk teknologivurdering København. Referenceprogram for epilepsi. 2005.