Myoklonier

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av myoklonier hos barn 

Arbeisgruppens anbefaling:

 

  • Til barn med myoklonier foreslår vi valproat, levetiracetam eller klonazepam som førstevalg
  • Som annetvalg forslår vi topiramat, klobazam* eller zonisamid
  • Fenobarbital eller etosuksimid* (ved negative myoklonier) kan også forsøkes

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Også her er kunnskapsgrunnlaget svakt. Våre råd bygger derfor hovedsakelig på internasjonale retningslinjer12345, ekspertuttalelser678 og våre egne erfaringer.

 

Valproat må brukes med forsiktighet hos barn under 4 år med multifarmasi og dersom man mistenker metabolsk årsak. Preparatet kan da i enkelte tilfeller gi leversvikt, særlig ved POLG mutasjoner. Hos barn med encefalopati av ukjent årsak bør en POLG-prøve vurderes før valproat startes. Hos barn som får valproat bør man holde øye med hematologi og leverfunksjonsprøver pga. risiko for påvirkning av benmarg og lever. Ammoniakk kan også være aktuelt å måle ved mistanke om valproat-assosiert encefalopati.

 

Etter pubertet bør alternativer til vaproat foretrekkes fordi valproat gir økt risiko for hormonelle og teratogene effekter.

 

Enkelte antiepileptika kan forverre myoklonier91011. Man bør derfor unngå karbamazepin, fenytoin, okskarbazepin. Lamotrigin bør også brukes med forsiktighet.

Referanser 

1. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137:The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
2. SIGN=Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A national clinical guideline 81, 2005: (www.sign.ac.uk)
3. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
4. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, I: Treatment of new-onset epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 401-9.
5. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, II: Treatment of refractory epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 410-23.
6. Wheless JW, Clarke DF, Arzimanoglou A et al. Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion, 2007. Epileptic Dis 2007; 9: 353-412.
7. Striano P, Belcastro V. Treating myoclonic epilepsy in children: state-of-the-art. Expert Opin Pharmacother 2013; 14: 1355-61.
8. Beydoun A, D‘Souza J. Treatment of idiopathic generalized epilepsy - a review of the evidence. Expert Opin Pharmacother 2012; 13: 1283-98.
9. Perucca E, Gram L, Avanzini G et al. Antiepileptic drugs as a cause of worsening seizures. Epilepsia 1998; 39: 5-17.
10. Genton P. When antiepileptic drugs aggravate epilepsy. Brain Dev 2000; 22: 75-80.
11. Nakken KO, Johannessen SI. Anfallsforverring forårsaket av antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2052-5.