Generelle kostråd

24.04.2023Versjon 1.3

Er det behov for kosttilskudd? 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår at alle med epilepsi følger de nasjonale kostrådene

 

Anbefaling: Våre forslag

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

I en Cochrane review fra 2005 basert på studier der man vurderte betydningen av vitamin- og mineraltilskudd for anfallstendensen blant personer med epilepsi, fant man 15 relevante studier. Alle var små og ukontrollerte, og de hadde betydelige metodiske svakheter. Man konkluderte med at det ikke er evidens for at folat, tiamin, vitamin D eller vitamin E påvirker anfallssituasjonen eller medikamentbivirkninger hos personer med epilepsi1.

 

I 2010 gjennomgikk Lee et al. kliniske studier av kosttilskudd hos personer med epilepsi og konkluderte med at det ikke er grunnlag for å anbefale kosttilskudd som anfallsreduserende tiltak. Imidlertid kan det hos enkelte pasienter være viktig å rette opp i ernæringsmessige skjevheter2.

 

Selv om datagrunnlaget er svakt med tanke på sammenhengen mellom epilepsi, kosttilskudd og anbefalt kosthold, foreslår vi ut fra teoretisk rasjonale at personer med epilepsi får et balansert kosthold i tråd med nasjonale og nordiske retningslinjer3456.

Kalsium og vitamin D 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår at alle med epilepsi sikres daglig anbefalt inntak av kalsium og vitamin D

 

Anbefaling: Våre forslag

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring

 

Det er usikkert om de generelle anbefalingene om inntak av kalsium og vitamin D er tilstrekkelig til å forhindre bentap hos personer med epilepsi. Foreløpig finnes det imidlertid ikke internasjonal konsensus når det gjelder ekstra tilskudd av kalsium og vitamin D til denne pasientgruppen. Inntil videre anbefales det å følge de offisielle retningslinjer for næringsstoffinntak for friske67. For den friske delen av befolkningen er ekstra tilskudd av kalsium og vitamin D ofte nødvendig for å nå opp til anbefalt inntak.

 

Med dagens kunnskapsgrunnlag er det vanskelig å angi en konkret anbefalt dose av daglig kalsiumtilskudd til personer med epilepsi, men 600-1500 mg/dag har vært foreslått38910.

 

Det er i dag ikke vitenskapelig evidens for at ekstra tilskudd av vitamin D vil kunne forhindre osteopeni hos personer med epilepsi11. Likevel anbefales ofte profylaktisk vitamin D-tilskudd, spesielt til dem som bruker enzyminduserende antiepileptika. Dosen, 10-50 µg/dag, vurderes individuelt ut fra pasientens situasjon; alder, kjønn, lavenergibrudd, påvist osteopeni/osteoporose (DXA-målinger), type antiepileptikum, polyterapi, fysisk inaktivitet, lite soleksponering, røykevaner, m.m. Det er foreslått å gjennomføre årlig måling av vitamin D-status (25-hydroxyvitamin D). Ved mangel (< 30 ng/ml) gis ekstra tilskudd, ev. høyere doser12.

Referanser 

1. Ranganathan LN, Ramaratnam S. Vitamins for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2005 2005(2):CD004304.
2. Lee SW, Chung SS. A review of the effects of vitamins and other dietary supplements on seizure activity. Epilepsy Behav 2010; 18: 139-50.
3. Ali II, Schuh L, Barkley GL et al. Antiepileptic drugs and reduced bone mineral density. Epilepsy Behav 2004; 5: 296-300.
4. Volpe SL, Schall JI, Gallagher PR et al. Nutrient intake of children with intractable epilepsy compared with healthy children. J Am Diet Assoc 2007; 107: 1014-8.
5. Helsedirektoratet. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer - Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring. Oslo: 2011. Contract No.: IS-1881.
6. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. 5th ed: Nordic Council of Ministers; 2014.
7. Hamed SA. Influences of bone and mineral metabolism in epilepsy. Expert Opin Drug Saf 2011; 10: 265-80.
8. Pack AM, Shane E, Pedley TA et al. Antiepileptic drugs and bone disease: UpToDate; 2015 [updated May 2015 Access date 24.06.2015].
9. Drezner MK. Treatment of anticonvulsant drug-induced bone disease. Epilepsy Behav 2004; 5 (Suppl 2): S41-7.
10. Nakken KO, Taubøll E. Bone loss associated with use of antiepileptic drugs. Expert Opin Drug Saf 2010; 9: 561-71.
11. Petty SJ, Wilding H, Wark JD. Osteoporosis associated with epilepsy and use of antiepileptic drugs: a review. Curr Osteoporos Res 2016; 14: 54-65.
12. Shellhaas RA, Joshi SM. Vitamin D and bone health among children with epilepsy. Pediatr Neurol 2010; 42: 385-93.