Generelt om medikamentell behandling hos barn

24.04.2023Versjon 1.2

Innledning 

Dessverre er det ved behandling av flere anfalls- og epilepsityper hos barn lite evidens12345678, og våre forslag er derfor hovedsakelig basert på klinisk erfaring og ekspertuttalelser910111213141516. Dessuten må våre anbefalinger og forslag alltid tilpasses den enkelte pasients situasjon (bl.a. kjønn, alder, vekt, epilepsiform, komedikasjon, komorbiditet).

 

De fleste store randomiserte, kliniske studier av farmakologisk epilepsibehandling er gjort på voksne pasienter. Det er generelt få slike studier av barn, og spesielt er det mangel på studier av farmakologisk behandling av de mange epilepsisyndromene hos barn. Et eksempel er den store og mye siterte SANAD-studien1718. Den omfattet få barn, og spesielt få med en av de vanligste barneepilepsiene, nemlig idiopatisk fokal epilepsi.

 

Med et såpass svakt kunnskapsgrunnlag er det ikke så underlig at de internasjonale anbefalingene for valg av behandling av barn med epilepsi spriker12345615.

 

Våre terapianbefalinger omfatter ikke nyfødte. For nyfødte vises det til egne metodebøker.

 

Bortsett fra behandling av infantile spasmer finnes det for epilepsi blant spedbarn svært lite evidens. En nylig publisert rapport fra ILAE oppsummerer evidens og anbefalinger for behandling av denne pasientgruppen1516.

 

Når og hvordan bør behandlingen starte? 

Hos de fleste barn med epilepsi anbefaler vi å starte anfallsforebyggende behandling etter det andre uprovoserte epileptiske anfallet. Langtidsprognosen endres ikke ved å utsette behandlingen til barnet har hatt sitt andre anfall, mens man reduserer risikoen for overbehandling av de vel 50 % som ikke får mer enn ett anfall1920. Hos noen kan imidlertid epilepsitypen og/eller funn på MR eller EEG indikere høy anfallsrisiko, og det kan da være naturlig å starte behandling etter bare ett anfall. Hos noen barn med sjeldne anfall og/eller for eksempel Rolandisk epilepsi (godartet barneepilepsi med sentrotemporale spikes) kan man vurdere ikke å starte behandling i det hele tatt110.

 

Dersom behandling er indisert, bør man tilstrebe monoterapi19. Velg først preparater blant 1.valgsalternativene. Med disse oppnås anfallsfrihet hos rundt 60 % av barn med nydiagnostisert epilepsi9. Hvis ingen av disse preparatene har ønsket effekt eller er uegnet, kan 2. valgs-alternativene forsøkes. Først etter to mislykkede monoterapiforsøk bør man vurdere kombinasjonsbehandling. I slike tilfeller må man gjøre en grundig risiko-nytte vurdering og rette oppmerksomheten særlig mot interaksjoner og bivirkninger19. Man bør søke å unngå overbehandling, og hos barn med terapirefraktær epilepsi er som regel en god livskvalitet enda viktigere enn anfallskontrollen9.

 

Dersom anfallene viser seg å være farmakoresistente, bør man så snart som mulig vurdere muligheten for ikke-farmakologisk behandling (Kirurgi, Vagus nervestimulering, Ketogen diett)1.

Valg av antiepileptika 

Antiepileptika som benyttes bør være godkjent av norske myndigheter

Ved valg av antiepileptikum må man ta hensyn til om de er registert i Norge, på hvilke indikasjoner og for hvilke aldersgrupper (jf. tabell 2). I denne retningslinjen kan noen medikamenter være omtalt under indikasjoner de ikke er godkjent for i Norge. Enkelte av preparatene er ikke registert i Norge. Disse kan fås på registeringsfritak og kan dekkes etter blåreseptordningen etter søknad. Preparatene er merket med *. Den enkelte lege må selv ta ansvaret dersom han/hun velger å bruke preparatet utenfor godkjent indikasjon.

 

Tabell 2 viser hvilke preparater vi anbefaler som førstevalg ved de forskjellige epilepsi- og anfallsformer hos barn.

 

Tabell 2. Forslag til førstevalg ved ulike epilepsi- og anfallsformer hos barn

Epileptiske anfall, barn

Første preparatvalg

Fokale

Okskarbazepin, karbamazepin, lamotrigin

Generaliserte tonisk-kloniske

Valproat, lamotrigin

Absenser

Etosuksimid*, valproat

Myoklonier

Valproat, levetiracetam, klonazepam

Toniske

Valproat

Atoniske

Valproat

Epilepsiformer, barn

Første preparatvalg

West syndrom

ACTH, prednisolon. Hvis tilgrunnliggende tuberøs sklerose: Vigabatrin

Dravet syndrom

Valproat

Lennox-Gastaut syndrom

Valproat

Absensepilepsi

Etosuksimid*, valproat

Rolandisk epilepsi

Hvis medikamentell behandling: Okskarbazepin, karbamazepin, lamotrigin, levetiracetam

Andre fokale idiopatiske epilepsier

Okskarbazepin, karbamazepin, lamotrigin, levetiracetam, valproat

Juvenil myoklon epilepsi

Valproat. Etter pubertet: Levetiracetam, lamotrigin, topiramat

*Preparater som ikke er registrert i Norge

Referanser 

1. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137:The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
2. SIGN=Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A national clinical guideline 81, 2005: (www.sign.ac.uk)
3. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2013; 54: 551-63.
4. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B et al. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2006; 47: 1094-120.
5. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, I: Treatment of new-onset epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 401-9.
6. French JA, Kanner AM, Bautista J et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs, II: Treatment of refractory epilepsy: report of the TTA and QSS Subcommittees of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Epilepsia 2004; 45: 410-23.
7. Arya R, Glauser TA. Pharmacotherapy of focal epilepsy in children: a systematic review of approved agents. CNS Drugs 2013; 27: 273-86.
8. Maguire M, Marson AG, Ramatatnam S. Epilepsy (partial). BMJ Clin Evid 2011; 2011: pii 1214.
9. Raspall-Chavre M, Neville BG, Scott RC. The medical management of the epilepsies in children: conceptual and practical considerations. Lancet Neurol 2008; 7: 57-69
10. Symonds JD, Zuberi SM. Update on diagnosis and management of childhood epilepsies. J Pediatr 2015; 91: S67-77.
11. Appleton RE, Freeman A, Cross JH. Diagnosis and management of the epilepsies in children: a summary of the partial update of the 2012 NICE epilepsy guideline. Arch Dis Child 2012; 97: 1073-6.
12. Wheless JW, Clarke DF, Arzimanoglou A et al. Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion. Epileptic Disord 2007; 9: 353-412.
13. Wilfong AA. Monotherapy in children and infants. Neurology 2007; 69(Suppl 3): S17-22.
14. Sachdeo R. Monotherapy clinical trial design. Neurology 2007; 69(Suppl 3): S23-7.
15. Wilmshurst JM, Gaillard WD, Vinayan KP et al Summary of recommendations for the management of infantile seizures: Task force report for the ILAE commission of pediatrics. Epilepsia 2015; 56: 1185-97.
16. Wilmshurst JM, Gaillard WD, Cross JH. Treatment of infants with epilepsy: Common practices around the world. Epilepsia 2015; 56: 1033-46.
17. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M et al. The SANAD study of effectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007; 369: 1000-15.
18. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M et al. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007; 369: 1016-26.
19. Marson A, Jacoby A, Johnson A et al. Immediate versus deferred antiepileptic drug treatment for early epilepsy and single seizures: a randomized controlled trial. Lancet 2005; 365: 2007-13.
20. Arts WFM, Geerts A T. When to start drug treatment for childhood epilepsy: Theclinical–epidemiological evidence. Eur J Ped Neurol 2009; 13: 93-1001.