Epilepsisykepleiers rolle

24.04.2023Versjon 1.2

Epilepsisykepleiers rolle 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår at sykepleier med spesialkompetanse på epilepsi har ansvar for å koordinere pasientopplæringen

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring og brukerinnspill.

 

En Cochrane review fra 2008 vurderte flere tiltak som ledd i en helhetlig oppfølging av personer med epilepsi, herunder også epilepsisykepleiers rolle. Kvaliteten på studiene varierte mye, og resultatene må tolkes med varsomhet. Det er behov for ytterligere studier på dette feltet. Det ble funnet evidens for at oppfølging ved epilepsisykepleier kan gi pasientene økt kunnskap om epilepsi, spesielt hos de nydiagnostiserte123.

 

En av de 13 inkluderte studiene var en randomisert kontrollert studie gjennomført i Norge. 114 voksne med epilepsi mottok veiledning og undervisning fra epilepsisykepleier over en periode på 2 år. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe som ble fulgt opp poliklinisk på vanlig måte. Ved studieslutt var forskjellen i livskvalitet mellom de to gruppene ikke statistisk signifikant. Den generelle pasienttilfredsheten var imidlertid tydelig bedre i intervensjonsgruppen4.

 

I den nevnte Cochrane oversikten fra 2008 stilte man spørsmål ved den generelle overføringsverdien av slike studier, da de er knyttet nær opp mot individuelle behandlere og lokal organisering av helsetilbudene. Studien må imidlertid anses å ha stor relevans i Norge med vår organisering av helsevesenet1.

 

Erfaringer fra både pasienter og helsepersonell tilsier at opplæringen bør koordineres av personer med spesialkompetanse på epilepsi. Epilepsisykepleiere har god kunnskap innenfor fagområdet samt pedagogiske ferdigheter i undervisning og veiledning. Den kliniske erfaringen opparbeides gjennom jevnlige møter med pasientgruppen. Til sammen danner dette grunnlag for å kunne vurdere behovet hos den enkelte pasient.

 

For epilepsisykepleiere bør det stilles krav til kontinuerlig faglig oppdatering. Et tett samarbeid med et tverrfaglig epilepsiteam rundt pasienten står sentralt34567. Se forslag til temaer ved opplæring under kapittelet Informasjonsbehov. Mer om epilepsisykepleiers rolle i oppfølging av pasienter, se Fast kontakt i spesialisthelsetjenesten

Referanser 

1. Bradley PM, Lindsay B. Care delivery and self-management strategies for adults with epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008(1):CD006244.
2. Fitzsimons M, Normand C, Varley J et al. Evidence-based models of care for people with epilepsy. EpilepsyBehav 2012; 23: 1-6.
3. Pfäfflin M, Schmitz B, May TW. Efficacy of the epilepsy nurse: Results of a randomized controlled study. Epilepsia 2016; 57: 1190-8.
4. Helde G, Bovim G, Brathen G et al. A structured, nurse-led intervention program improves quality of life in patients with epilepsy: a randomized, controlled trial. Epilepsy Behav 2005; 7: 451-7.
5. NICE=National Institute for Clinical Excellence ( England and Wales). Clinical guideline 137: The epilepsies: The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. 2012.
6. SIGN=Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A national clinical guideline 143: Diagnosis and management of epilepsy in adults. 2015.
7. Sundhetsstyrelsen Center for evaluering og medisinsk teknologivurdering København. Referenceprogram for epilepsi. 2005.