Rehabiliteringsmuligheter

24.04.2023Versjon 1.3

Rehabiliteringsmuligheter 

Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har ansvar for at pasientene tilbys nødvendig rehabilitering12345. Pasientens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en rehabiliteringsprosess. Dette stiller krav til individuell tilnærming og høy grad av pasientmedvirkning5. Hvis pasienten har en terapiresistent epilepsi og ev. Tilleggsutfordringer knyttet til denne, kan det være behov for å henvise til spesialisert epilepsirehabilitering. Pasienter med epilepsi kan også ha behov for rehabilitering på grunn av tilleggsutfordringer av mer allmenn art, både om de har en dårlig eller en velkontrollert epilepsi.

 

I Norge finnes det to rehabiliteringsinstitusjoner med spesialisert epilepsirehabilitering: Røysumtunet på Hadeland og Solbergtoppen i Bærum. Her har man spisskompetanse på epilepsi og på de utfordringer som kan følge i kjølvannet av diagnosen. Begge institusjonene ligger i Helse Sør-Øst, men tar imot pasienter fra hele landet.

 

For pasienter med en velkontrollert epilepsi, men behov for rehabilitering knyttet til tilleggsutfordringer, bør det gjøres en vurdering om det er behov for opphold på rehabiliteringsinstitusjon eller om pasienten kan få rehabilitering i hjemkommunen. For denne type rehabilitering bør man henvise til steder som har kompetanse på den aktuelle utfordringen, det være seg fysisk aktivitet, kognitive vansker, utmattelse, psykososiale problemer eller arbeidsrettet rehabilitering.

 

Som hovedregel bør henvisninger til rehabilitering alltid inneholde all relevant informasjon. Hovedfokuset bør ligge på rehabiliteringsbehovet og hva som er målet med rehabiliteringsoppholdet. I henvisninger til institusjoner som ikke har epilepsispesifikk rehabilitering, bør det legges særlig vekt på funksjonsbeskrivelse og mål, mindre på diagnose. Her er det spesielt viktig å beskrive hvorfor man henviser til den gitte rehabiliteringen.

 

Ved usikkerhet om hvilke rehabiliteringsinstitusjoner som er de mest aktuelle, eller hvordan man bør henvise, kan Regional koordinerende enhet (RKE) kontaktes. Ev. kan institusjonene kontaktes direkte for å få vite mer om tilbudene.

 

Praktisk informasjon

Røysumtunet

Røysumslinna 41

2770 Jaren

Tlf.: 61 33 35 00

 

Solbergtoppen

Oslo universitetssykehus,
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, Solbergtoppen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Tlf.: 67 50 12 30 / 67 50 14 59