Farmakokinetiske interaksjoner

24.04.2023Versjon 1.2

Farmakokinetiske interaksjoner 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Vi foreslår for klinikere å ha oppmerksomheten rettet mot mulige interaksjoner, ikke bare mellom antiepileptiske legemidler, men også mellom antiepileptika og andre farmaka

 

Anbefaling: Våre forslag.

Dokumentasjon: Lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Ved bruk av antiepileptika må man være oppmerksom på risikoen for farmakokinetiske og farmakodynamiske interaksjoner både mellom ulike antiepileptika og mellom antiepileptika og andre legemidler123. Fordi flere av de eldre antiepileptika enten induserer (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og primidon) eller hemmer leverenzymer (valproat, stiripentol, felbamat), gir de opphav til mange farmakokinetiske interaksjoner4. Det er uforutsigbart hvor uttalt interaksjonen er hos den enkelte pasient, og måling av serumkonsentrasjonen og en ev. dosejustering kan av og til være nødvendig.

 

Tabell 6 viser noen klinisk viktige farmakokinetiske interaksjoner4.

Antiepiletika Legemiddel lagt til Konsekvenser
Karbamazepin P-piller Redusert østrogen- og gestagenkonsentrasjon med redusert p-pille effekt
Karbamazepin Erytromycin Økt karbamazepinkonsentrasjon med fare for intoksikasjon
Karbamazepin Dextropropoksifen Økt karbamazepinkonsentrasjon med fare for intoksikasjon
Karbamazepin Warfarin Redusert warfarinkonsentrasjon med økt koagulasjonstendens
Valproat Fenobarbital Økt fenobarbitalkonsentrasjon med fare for intoksikasjon
Valproat Lamotrigin Økt lamotriginkonsentrasjon med fare for intoksikasjon
Lamotrigin P-piller Redusert lamotriginkonsentrasjon med fare for anfallsøkning

Referanser 

1. www.interaksjoner.no
2. Patsalos PN. Drug interactions with the newer antiepileptic drugs (AEDs)--Part 1: pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between AEDs. Clin Pharmacokinet 2013; 52: 927-66.
3. Patsalos PN. Drug interactions with the newer antiepileptic drugs (AEDs)--Part 2: pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between AEDs and drugs used to treat non-epilepsy disorders. Clin Pharmacokinet 2013; 52: 1045-61.
4. Johannessen SI, Landmark CJ. Antiepileptic drug interactions – principles and clinical implications. Curr Neuropharmacol 2010; 8: 254-67.