Toniske og atoniske anfall

24.04.2023Versjon 1.2

Behandling av toniske og atoniske anfall hos barn 

Arbeidsgruppens anbefaling:

 

  • Til barn med toniske eller atoniske anfall foreslår vi valproat som førstevalg
  • Som annetvalg foreslår vi lamotrigin, topiramat eller et benzodiazepin, for eksempel klobazam eller klonazepam
  • Når slike anfall opptrer som ledd i Lennox-Gastaut syndromet kan rufinamid eller felbamat forsøkes

 

Anbefaling: Våre forslag.

Domumentasjon: Svært lav kvalitet. Klinisk erfaring.

 

Kunnskapsgrunnlaget er svakt, og våre råd baseres på internasjonale retningslinjer1, ekspertuttalelser2 og egne erfaringer.

 

Valproat må brukes med forsiktighet hos barn under 4 år med polyfarmasi og ukjent epilepsietiologi der man kan mistenke metabolsk årsak. Dette pga risiko for lever-påvirkning, særlig ved POLG mutasjon.

 

Rufinamid og felbamat er kun godkjent ved bruk hos barn med Lennox-Gastaut syndrom. Behandling med felbamat må kun startes etter grundig nytte-risikovurdering. Behandlingen krever tett oppfølging hos barnelege/nevrolog som har erfaring med tilstanden og medikamentet. Blant annet må det tas hyppige blodprøver pga. økt risiko for påvirkning av lever og benmarg3.

 

Ved slike anfall bør det ved manglende anfallskontroll med antiepileptika vurderes ikke-medikamentell behandling (Kirurgi, Vagus nervestimulering, Ketogen diett).

Referanser 

1. NICE=National Institute for Clinical Excellence (England and Wales): Clinical guideline 137:The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care. Revised 2012 (www.nice.org.uk/cg 137)
2. Wheless JW, Clarke DF, Carpenter D. Treatment of pediatric epilepsy: expert opinion, 2005. J Child Neurol 2005; 20 Suppl 1: S1-56
3. Shi LL, Dong J, Ni H et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 18;7:CD008295. doi: 10.1002/14651858.CD008295.pub3. Review.